Huishoudelijk Reglement Bridgeclub Zuid-West

 

Artikel 1. Algemene bepalingen.

Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement en zich daaraan te zullen houden.

 

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

Artikel 3. Leden.

Gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden die door of namens de vereniging worden gehouden. Deze leden hebben het recht bijeenkomsten, wedstrijden en vergaderingen te bezoeken die door of namens de vereniging worden gehouden.

 

Artikel 4.

De leden zijn verplicht geen andere spel- of wedstrijdregels toe te passen dan die welke door het bestuur zijn goedgekeurd en welke als regel niet afwijken van de regels bepaald door de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 5.

De leden zijn verplicht de vastgestelde contributie bij vooruitbetaling te voldoen. Contributie en donatie worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichtingen tot betaling van contributie. Bij deelname aan competities of andere wedstrijden zijn deze leden de bondsbijdrage verschuldigd.

 

Artikel 6.

Leden kunnen geroyeerd worden door de ALV. Het bestuur kan leden die naar haar oordeel voor royement in aanmerking komen tot aan de de eerstvolgende ALV schorsen.

 

Artikel 7.
Leden kunnen geroyeerd worden wegens:

  • Het niet nakomen van hun financiële verplichtingen.
  • Het niet gedragen conform de bepalingen van Statuten of Huishoudelijk Reglement.
  • Het verrichten van handelingen of het zich schuldig maken aan gedragingen welke de vereniging schaden of kunnen schaden.
  • Het meermalen zonder tijdige kennisgeving verzuimen van interne of externe wedstrijden, waardoor de vereniging of haar leden gedupeerd worden.

 

Artikel 8. Bestuur.
Om voor verkiezing tot bestuurslid in aanmerking te komen moet men tenminste 1 jaar lid zijn. Kandidaatstelling kan door elk lid schriftelijk voor de ALV geschieden.

 

Artikel 9.
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat wensen.

 

Artikel 10.
Het bestuur wijst in geval van ontstentenis of langdurige verhindering van voorzitter, secretaris of penningmeester een plaatsvervanger aan uit haar midden. Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende ALV en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Artikel 11.

De voorzitter is de woordvoorder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en de ALV en stelt de agenda voor deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde. Hij kan zich doen vervangen door een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen lid.

 

Artikel 12.
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen. Hij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van een financieel overzicht.

Hij stelt jaarlijks een begroting voor het volgend verenigingsjaar op ter behandeling in de jaarlijkse ALV.

 

Artikel 13.
De secretaris is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de ALV, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen. Verder voert de secretaris de correspondentie, houdt de ledenlijst bij en maakt notulen bij alle vergaderingen.

 

Artikel 14.

Het bestuur is voor haar beleid volledig verantwoording verschuldigd aan de ALV.

 

Artikel 15. Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt in de maand augustus of september een algemene ledenvergadering gehouden.

 

Artikel 16.

Een agenda van de ALV dient tenminste 7 dagen voor de vergadering aan de leden te worden uitgereikt.

 

Artikel 17.

Het bestuur is bevoegd om bijzondere algemene vergaderingen bijeen te roepen op een termijn van tenminste twee weken met gelijktijdige bekendmaking van de te behandelen punten.

 

Artikel 18.

Indien tenminste 1/10 van de stemgerechtigde leden het bestuur hier gelijktijdig schriftelijk om verzoekt zal binnen vier weken een bijzondere ALV uitgeschreven worden. Op de agenda staan alle zaken die door deze leden schriftelijk ingebracht zijn, alsmede zaken die door het bestuur hierop zijn geplaatst.

 

Artikel 19.

De commissie, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten, bestaat uit twee leden en wordt bij benoemd voor één jaar door de ALV. Deze leden kunnen deze functie voor maximaal twee achtereenvolgende jaren bekleden. De commissie wordt verder aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij afwezigheid van één der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie, in plaats van dat lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

Artikel 20. Stemmen
Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij één der stemgerechtigden zich hiertegen verzet. Over voorstellen strekkende tot benoeming van personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter ook daarover mondeling wil doen stemmen en geen der stemgerechtigden zich hiertegen verzet.

 

Artikel 21.
Stembriefjes zijn ongeldig wanneer zij meer bevatten dan alleen de naam van 1 der personen of zaken. Blanco stembriefjes alsmede stembriefjes die andere of onduidelijke woorden bevatten zijn ongeldig.

 

Artikel 22. Wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding wordt benoemd door het bestuur en maakt deel uit van het bestuur. In overeenstemming met het bestuur regelt de wedstrijdleider alle technische zaken verbonden aan de organisatie van bridgewedstrijden in het lopende seizoen.

 

Artikel 23.

De wedstrijdleider is verplicht zich te houden aan de bepalingen zoals opgesteld in de Clubwedstrijdbepalingen (CWB) tenzij met toestemming van het bestuur hiervan afgeweken wordt. Deze afwijking mag maximaal bestaan tot aan de volgende ALV.

 

Artikel 24. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.